2. Oferta generală de cursuri Lean Six Sigma

Iată oferta generală completă. Dacă totuși nu găsiți ceea ce căutați, înseamnă că nimeni nu ne-a solicitat încă acel curs și este bine să fiți primii care ne provoacă să introducem ceva nou în oferta noastră.

1. Îmbunătăţire continuă

 • Strategii şi metodologii de îmbunătăţire: strategii de îmbunătăţire, tipuri de metodologii de îmbunătăţire, schimbare continuă vs. schimbare rapidă
 • PDCA şi TQM, Lean: concepte şi instrumente de bază, ciclul Deming
 • Kaizen: principii, tipuri de Kaizen, etapele aplicării Kaizen
 • Lean Six Sigma: definiţii, principii, prezentare Lean, Six Sigma şi Lean Six Sigma
 • Reengineering: definiţii, principii, metode

2. Instrumente de îmbunătăţire

 • Metode de culegere, reprezentare, analiză şi gestiune a datelor: Genchi Genbutsu, Go & See, studii de timp, WS, reprezentarea grafică a datelor, diagrame de flux, cercul lui Ohno, liste de verificare, fişe de culegere de date, observarea procesului şi interviuri, metoda “5 De ce?”, metoda întrebărilor, reprezentări grafice, histograme pentru structurarea datelor
 • Instrumentele calităţii: cele 7 instrumente clasice (fişa de verificare, diagrama cauză – efect, diagrama Pareto, histograma, grafice, fişa de control, diagrama de împrăştiere) şi cele 7 instrumente noi (diagrama matricială, diagrama de relaţii, diagrama de decizie, diagrama de activităţi în reţea, graficul radar, diagrama arbore, diagrama de afinitate)
 • Instrumente pentru analiza proceselor: analiza SWOT, PEST, analiza Porter, analiza Pareto, grafice şi fişe de control, diagrama cauză-efect, metoda ABC, analiza competitorilor, benchmarking, diagrama Spaghetti, planuri de amplasare
 • Instrumente pentru controlul proceselor: mijloace de control vizual, control statistic, fişe de control
 • Instrumente de stabilire a priorităţilor: diagrama Venn, arbori, matrici, graficul Radar

3. Managementul proceselor

 • Proiectarea proceselor: tipuri de procese, dimensionarea proceselor şi a posturilor de lucru de pe flux, definirea sarcinilor de lucru, elemente de amplasare şi ergonomie, organizarea muncii
 • Analiza, conducerea şi controlul proceselor: rolurile şi competenţele responsabilului de proces, metode de monitorizare, analiză şi control al proceselor, SPC
 • Îmbunătăţirea proceselor: organizarea pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor, cauze normale vs. cauze anormale ale variabilităţii proceselor, îmbunătăţire continuă vs. îmbunătăţire sporadică, rolurile şi competenţele specialiştilor şi managerilor pentru îmbunătăţirea proceselor, instrumente de îmbunătăţire a proceselor

4. Lean şi Lean Six Sigma

 • Avantajele Lean * FREE *[1]
 • Principiile Lean: principii, premise, concepte de bază
 • Muda – Muri – Mura: definiţii, tipuri de pierderi, valoare şi non-valoare
 • Comportamente Lean: structura organizatorică Lean, cultura Lean, comportamente Lean, competenţe Lean
 • Hansei: asumarea responsabilităţii, recunoaşterea greşelii, asumarea contribuţiei proprii la declanşarea situaţiei necorespunzătoare, tehnici de evitare a repetării greşelii

5. Instrumente Lean pentru începători

 • Indicatori Lean: tipuri de indicatori, indicator discret vs. indicator continuu, culegerea şi analiza datelor, calcule, alegerea indicatorilor pentru management, OEE
 • VSM: valoare, flux de valoare, harta fluxului de valoare, tipuri de VSM, etape de trasare CSM, FSM, planul de îmbunătăţire
 • Metode standard de lucru: timpi de lucru, timpul de ciclu vs. timpul de tact, standarde de muncă, proceduri standard
 • 5S / 6S: cei 5+1 S, etapele implementării 5S, organizarea pentru 5S, auditul 5S, aplicarea 5S în birouri şi în spaţiul virtual
 • Poka Yoke: tipuri de Poka Yoke, tipuri şi surse de erori umane, tipuri şi strategii de prevenire a erorilor, exemple de Poka Yoke
 • Management vizual: locul de muncă ideal, fazele managementului vizual, mijloace vizuale de afişaj, mijloace vizuale de control, Andon
 • Evaluare Lean: obiective lean, înţelegerea nivelului de implementare Lean, tipuri de metode de evaluare – estimare, auto-evaluare, audit Lean,

6. Instrumente Lean pentru profesionişti

 • Fluxuri continue şi JIT: loturi şi producţie în flux unitar, metoda Just-in-Time (JIT), lucru în celule – Shojinka, metoda „Bucket Brigades” de organizare a fluxului continuu pentru activităţi preponderent manuale, echilibrarea posturilor de lucru pe flux (Heijunka, Yamazumi)
 • Metode de schimbare rapidă de fabricaţie: SMED, OTED, QC/O
 • Kanban: regulile Kanban, tipuri de Kanban – semnale, carduri, panouri, spaţii etc., CONWIP, kanban generic, modele de calcul Kanban
 • Elemente de decupaj funcţional, analiză funcţională şi AMDEC / FMEA: definiţii (defect, defectare, moduri de defectare, cauza defectării, efectul defectării, metode de detectare), elemente de analiză funcţională, tipuri de AMDEC, etape de implementare, organizarea pentru AMDEC

7. Managementul mentenanţei

 • Strategii şi metode de mentenanţă: organizarea pentru mentenanţă, tipuri de mentenanţă, alegerea strategiei de mentenanţă, managementul activităţilor de mentenanţă, trecerea de la „Întreţinere” la „Mentenanţă”
 • TPM: principii, obiectivele TPM, elemente de mentenabilitate şi fiabilitate, mentenanţa autonomă, mentenanţa preventivă şi predictivă

8. Management

 • Misiune, viziune şi valori: formulare, evaluare, comunicarea internă a misiunii, viziunii şi valorilor, elemente de etică în afaceri, dileme etice
 • Strategii, politici şi obiective organizaţionale: BSC, Hoshin, Policy Deployment
 • Orientarea spre client: tipuri de clienţi, identificarea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor, relaţiile cu clienţii, evaluarea satisfacţiei clienţilor
 • Delegare: tipuri de sarcini, putere şi autoritate, responsabilitate ante şi post-factum, metode de delegare,
 • Eficacitate vs. Eficienţă: definiţii, concordanţa dintre obiective, strategii, bugete şi rezultate, reducerea costurilor
 • Motivare: motivare şi auto-motivare, motivare extrinsecă şi intrinsecă, metode de motivare
 • Feedback: definiţii, tipuri de feedback, feedback pozitiv vs. feedback negativ, bune practici de a da / a primi feedback
 • Planificare şi bugete: instrumente de planificare, metode de estimare / evaluare a consumului de resurse necesare şi a costurilor asociate, stabilirea de termene, calendare de activităţi şi bugete, alocarea şi urmărirea utilizării resurselor, monitorizarea realizării planurilor
 • Rezolvarea conflictelor: tipuri de conflicte, surse de conflict, strategii pentru gestiunea conflictelor
 • Conducerea şedinţelor: comunicarea cu angajaţii, organizarea şedinţelor, pregătirea şedinţelor, facilitarea dialogului, controlul timpului, eficienţa şedinţelor

9. Leadership

 • Introducere în leadership: definiţii, teorii şi modele de leadership, competenţe specifice, cei 3C (Comunicare, Cooperare, Coordonare)
 • Identificarea stilului de leadership: manager vs. leader, tipuri de leaderi, alegerea stilului adecvat pentru o situaţie anume
 • Puterea personală la locul de muncă: putere personală, cele 5 forme de putere definite de French şi Raven (puterea legitimă, puterea recompensei, puterea expertului, puterea carismei, puterea coercitivă), identificarea sursei proprii de putere, alegerea adecvată a tipului de putere – în funcţie de situaţie

10. Lucru în echipă

 • Dinamica echipei: grupuri şi echipe, tipuri de echipe etapele formării echipei, conducerea echipei, relaţii şi roluri în echipă
 • Introducere în coaching: identificarea necesităţilor şi situaţiilor de coaching, obiective de coaching, planul de coaching, facilitarea acţiunilor de coaching, evaluarea rezultatelor
 • Gestiunea situaţiilor dificile în echipă: rolurile membrilor echipei, tipuri de conflicte şi de soluţii posibile, asertivitate, lucrul cu persoanele dificile

11. Rezolvarea problemelor

 • Metodologii de rezolvare a problemelor: rezolvarea analitică a problemelor rezolvarea creativă a problemelor, rezolvarea inovativă a problemelor (TRIZ), 8D, A3, PDCA, SORA, DMAIC etc.
 • Procesul de rezolvare analitică a problemelor: identificarea şi definirea problemei, analiza problemei, alegerea şi aplicarea soluţiei problemei
 • Rezolvarea creativă a problemelor: gîndire divergentă şi gîndire convergentă modelul Osborn/Parnes de rezolvare creativă a problemelor

12.  CSR şi etica în afaceri

 • Responsabilitate socială: standarde, principii, metode de realizare
 • Elemente de etică în afaceri

13. Decizii organizaţionale

 • Luarea deciziilor: stiluri de luare a deciziilor, stil analitic vs. stil intuitiv, generarea şi evaluarea alternativelor, analiza deciziilor
 • Decizii individuale vs. decizii de grup: definiţii, tehnici de luare a deciziilor în grup (consens, multi-voting, tehnica grupului nominal, tehnica Delphi)
 • Erori de decizie: tipuri de erori, surse de erori, identificarea şi reducerea erorilor în luarea deciziilor
 • Instrumente de luare a deciziilor: arbori de decizii, matrici, tabele, liste + / – etc.

14.  Comunicare organizaţională

 • Introducere în comunicarea organizaţională: procesul de comunicare, modele de comunicare, stiluri de comunicare, tipuri de comunicare, comunicare organizaţională în scris, comunicare organizaţională verbală, comunicare organizaţională non-verbală, bariere în comunicare, instrumente de comunicare organizaţională
 • Relaţia cu Media: ştirea de presă, comunicatul de presă, conferinţa de presă, declaraţia de presă, dosarul de presă, interviul

15. Creativitate organizaţională

 • Introducere: definiţii, tipuri de creativitate, organizarea pentru dezvoltarea creativităţii, procese creative, blocarea creativităţii
 • Metodologii de creativitate organizaţională: Idea Machine, TRIZ, DO IT, Modelul Kano, Modelul Osborn – Parnes
 • Introducere în TRIZ: descrierea metodologiei de rezolvare inventivă a problemelor (TRIZ), tipuri de contradicţii, principii inventive
 • Maşina de idei: descrierea metodologiei de generare, grupare, selectare şi evaluare a ideilor, faze şi procese creative, instrumente
 • Tehnici de Brainstorming: Brainstorming clasic, Brainstorming invers, Brainstorming imaginar, Brainwriting, Brainwriting restricţionat, Brainsketching, Brainimaging, BBB, Starbursting, Rolestorming, BrainRace, BrainStation, BrainShaping, BrainCharting, Metoda Rawlinson, Metoda Crawford şi alte variante ale metodei
 • Instrumente de generare a ideilor: Phillips 6-6, Discuţia (în) panel, Tehnica Delphi, Caietul colectiv, Caietul colectiv pentru experţi, Metoda întrebărilor, Metoda “5 De ce?”, SCAMPER şi variante, Gîndirea metaforică, Sinectica şi variante, Discuţia în panel, Metoda cubului, Eliminarea ipotezelor implicite, Fişe de verificare, Căutarea de alternative, Metoda MATEC, Lista de caracteristici, detalierea componentelor, Împărţirea cireşei, Cercul de oportunităţi, Asocieri (conexiuni) forţate, Elemente aleatorii de intrare, Asocieri libere, Idei brute (BRUTETHINK), Metoda punctelor de declanşare, Concentrarea pe un aspect minor, Combinarea intenţionată, Muza inspiraţiei, Metoda paşilor “unul înainte – unul înapoi”, Metamorfoza, Lista necesităţilor evocate, Tehnica ‘ochiului proaspăt’ şi reţelele, Definiţiile altora, Reversul problemei, Revelaţia progresivă, Vizualizare, Tehnica excursiei, Metoda SODA etc.
 • Instrumente de sortare, grupare, combinare, ordonare, filtrare a ideilor: Panoul cu poveşti, Mind Mapping (Ciorchinele de idei), Floarea de lotus, Ajungerea la consens, Metoda bulgărelui de zăpadă, Tehnica grupului nominal (NGT), Metoda Individual – Grup, Trend Scouting şi Net Scouting, Interviuri cu experţi sau utilizatori, Filtrarea ideilor, pe baza unor diferite criterii
 • Instrumente de evaluare a ideilor: Abordarea AHP, Abordarea dialectică, Analiza ABC, Analiza cîmpului de forţe, Analiza comparativă , Analiza Cost – Beneficiu, Analiza de impact, Analiza matricială, Analiza Pareto, Analiza PMI, Analiza SWOT, Analiza valorii, Arborele de decizie, Arborele relevanţei, Avocatul ideilor, Diagrama de consens, Diagrama întrebărilor repetitive, Estimare – Discuţie – Estimare , Evidenţierea , Fişe de verificare pentru evaluarea ideilor de afaceri, FMEA (AMDEC – Analiza Modurilor de Defectare şi a Efectelor si Criticităţii acestora), Integrarea succesivă a elementelor , Lista de criterii pentru evaluare , Logica EX-POST , Matricea de evaluare, Matricea Kepner Tregoe, Metode de stabilire a priorităţilor, Modelul Kano, NAF – Novelty Attractiveness Feasibility (fezabilitatea atractivităţii noului) , Punctele adezive, Tehnica grupului nominal

16. Dezvoltarea competenţelor individuale

 • Competenţe sociale: empatie, lucru în echipă, feedback şi motivare, rezolvarea conflictelor, coaching, mentoring
 • Gestiunea situaţiilor şi relaţiilor dificile: asertivitate, relaţiile cu şefii, relaţiile cu colegii
 • Leadership: Leader sau manager?, modele şi stiluri de leadership, leadership situaţional
 • Managementul timpului: tipuri de activităţi, hoţii de timp, tehnici de organizare şi monitorizare, controlul timpului
 • Inteligenţă organizaţională: înţelegerea culturii şi funcţionării organizaţiei, integrarea în mecanismele organizaţiei, realizarea sarcinilor prin activarea canalelor formale şi a reţelelor informale
 • Gîndire sistemică: înţelegerea proceselor, practicilor şi a procedurilor de lucru, orientare procesuală, relaţii cauzale în sistem, fluxuri de procese, metode de simplificare a fluxurilor şi relaţiilor sistemice

17.  Managementul schimbării

 • Schimbări organizaţionale: tipuri de schimbări, rezistenţa la schimbare, rolurile şi competenţele agenţilor de schimbare
 • Transformarea organizaţiei: dinamica organizaţională, etapele introducerii schimbărilor organizaţionale, planificarea şi monitorizarea acţiunilor de îmbunătăţire

18. Managementul proiectelor

 • Managementul ciclului de viaţă al proiectului, fazele managementului de proiect (iniţierea şi analiza proiectului, planificarea şi realizarea unei propuneri de proiect, implementarea proiectului, evaluarea şi raportarea proiectului), rolurile şi profilul managerului de proiect

19. Formare de formatori interni

 • Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare , evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketingul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

[1] Înainte de realizarea unei acţiuni de pregătire pentru un grup dintr-o organizaţie-client, se poate organiza, la cerere, o sesiune pentru membrii conducerii organizaţiei, în condiţiile convenite cu clientul, cu durată maximă de 4 ore, în scopul de a prezenta principiile şi avantajele sistemului Lean de management.