Glosar Lean (şi nu numai) – în lucru(!)

Glosar Lean (şi nu numai)

Utilizarea terminologiei Lean implică cunoaşterea unei limbi specifice, de tip “rojapongleza”. Mulţi termeni şi multe denumiri nu pot fi traduse în română decît prin parafraze, ca într-un “dicţionar explicativ”, fără a fi însă posibil să se găsească un termen echivalent suficient de clar şi posibil de generalizat pentru a fi înţeles în acelaşi fel de toţi utilizatorii. Exemple de sintagme intraductibile în română: “Lead Time” sau „Dock-to-Dock Time”.

Aşadar mai jos voi adăuga o serie de termeni şi concepte, cu interpretarea pe care o accept eu. Puteţi comenta sau infirma variantele propuse – nu ezitaţi – aşa ne va fi din ce în ce mai clar modul în care trebuie să utilizăm terminologia Lean.

Mai mult, am inclus o serie de alţi termeni şi sintagme care se referă viaţa organizaţională, producţie, comunicare, managementul schimbării, dezvoltare personală şi multe alte domenii, care pentru mine au avut la un moment dat o reală valoare.

0-9  A  B  C  D  E  F G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y   Z

 

 

 

 

Productivitatea totală reprezintă raportul dintre cantitatea de produse (ieşiri) realizate de un sistem pe parcursul unei perioade şi cantitatea de resurse (intrări) utilizate în aceeaşi perioadă de timp. De obicei, mai des se utilizează ca indicator productivitate parţială, care reprezintă raportul între ieşiri şi intrări specifice pentru un anumit tip de resurse. Astfel, de cele mai multe ori se determină productivitatea muncii (ca raport între total ieşiri pe ore-om utilizate), pierzându-se din vedere celelalte tipuri de resurse care contribuie la obţinerea rezultatelor (energie, resurse financiare, resurse materiale, etc.)

Diferenţa între productivitate, eficienţă şi eficacitate este următoarea:

          Eficienţa: Cât de bine sunt utilizate intrările?

          Eficacitate: Cât de bune sunt rezultatele ?

          Productivitate: Relaţia ieşiri-intrări în procesul de transformare a resurselor în rezultate.

Productivitatea trebuie să reflecte abilitatea de a produce ceea ce este necesar, când este necesar, unde este necesar, în volumul şi procentul necesare, în maniera cea mai eficientă financiar. Conform principiului Lean, sporirea valorii create trebuie să se facă cu aceleaşi sau cu mai puţine resurse.

Producţie: Este un termen derivat din cuvîntul “produs” şi care desemnează procesul de conversie a unui set de mărimi de intrare în mărimi de ieşire (generic denumite produse), sub foarte diverse forme (produse materiale, servicii, procese, sisteme, etc.)

Procesul de producţie se împarte în elemente componente, omogene din punct de vedere tehnologic, care să poată fi date ca sarcină unui anumit executant:

          Operaţie de muncă: Parte componentă a unui proces de producţie, de a cărei efectuare răspunde un executant, la un anumit loc de muncă, prevăzut cu anumite utilaje, unelte, acţionînd asupra unor anume obiecte sau grupe de obiecte ale muncii, în cadrul aceleiaşi tehnologii

          Operaţia tehnologică: Parte a procesului tehnologic de transformare directă, cu un utilaj, calitativă şi cantitativă a obiectului muncii într-un produs finit

          Fază: O parte a operaţiei ce se caracterizează prin utilizarea aceloraşi unelte de lucru şi aceluiaşi regim tehnologic, obiectul muncii suferind o singură transformare tehnologică

          Trecere: O parte a fazei care se repetă identic

          Mînuire: Acea parte a procesului de muncă care reprezintă un anumit grup de mişcări ale unui executant, determinate de un scop bine definit

o        Complexe de mînuiri: Grupări de mînuiri succesive, făcute în scopul sistematizării şi raţionalizării activităţii executantului

          Mişcare: Elementul cel mai simplu al activităţii executantului – constînd dintr-o deplasare, luare de contact sau desprindere a mîinii acestuia de utilaj sau organele sale de comandă, de unealta de lucru sau de obiectul muncii asupra căruia acţionează

o        Complex de mişcări: O grupare de mişcări în scopul sistematizării şi raţionalizării activităţii executantului în cadrul procesului de muncă

Tehnologie: Termen utilizat în general cu una dintre următoarele sensuri:

          Ansamblu complex de cunoştinţe, mijloace şi experienţe, organizat pentru a realiza producţia unui anumit bun

          Ansamblu de utilaje, procedee, echipamente şi metode pentru a face sau a fabrica un produs,

          Ştiinţa procedeelor şi mijloacelor de prelucrare a materialelor, ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor, operaţiilor utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs    

 
 

Metode: Elementele care precizează mijloacele (operatori, echipamente) prin care se îndeplinesc operaţiile componente ale procesului, respectiv:

CUM se îndeplinesc sarcinile de lucru

Procedee: Elementele care descriu în detaliu modul de funcţionare al sistemului, precizînd succesiunea şi conţinutul operaţiilor unui proces, respectiv:

CE trebuie să facă operatorii
CINE sînt aceşti operatori
CÎND trebuie să execute diferitele operaţii, ordinea şi timpul de execuţie

Procedura: Documentul care descrie în detaliu sarcinile de realizat pentru desfăşurarea procesului de producţie, respectiv metodele şi procedeele de lucru

Produs: Rezultat tangibil al procesului de producţie

Clasa de produse – categorie de articole din cadrul unei familii, care au o anumită legătură funcţională

Linia de produse – cuprinde o categorie de articole din cadrul unei clase, aflate intr-o strînsă legătură, ca urmare a funcţionarii similare, a comercializării către aceleaşi grupe de clienţi, a distribuţiei prin reţele de acelaşi tip, a vînzărilor la preţuri asemănătoare

­ În cadrul liniei de produse, există mai multe tipuri, modele sau variante de produs

Sortimentul de produse se caracterizează printr-o serie de aspecte folosite pentru definirea producţiei în unităţi naturale şi anume:

­Lungimea sortimentului de produse – numărul produselor incluse în cadrul acestuia

­Lărgimea sortimentului de produse – numărul liniilor de produse executate de întreprindere

­Profunzimea sortimentului de produse – numărul mediu al tipurilor, modelelor sau variantelor pentru fiecare produs.

­ Omogenitatea sortimentului de produse – gradul de asemănare a diferitelor linii de produse sub raportul caracteristicilor procesului de producţie.

­ Lungimea liniei de produse – numărul articolelor existente în cadrul acesteia .

Familia de produse – grupează toate produsele care satisfac anumite funcţii similare şi care se fabrică în cea mai mare parte prin aceleaşi procese comune

Sistem de producţie: Sistemul care are ca intrări materiale, personal uman, echipamente, clădiri şi facilităţi tehnice (instalaţii pentru surse de energie, apă, aer etc.), tehnologii, fonduri financiare şi alte resurse iar ca finalitate a procesului desfăşurat rezultă produsele (produse materiale, servicii, procese, sisteme, etc.)

Sistemul de producţie de tip „Push”   Produsul este “împins” în aval, în loturi suficient de mari pe parcursul procesului de producţie, pentru a:

A.      Satisface cererile prezente şi viitoare ale clienţilor potenţiali

B.     Compensa problemele apărute pe parcursul procesului.

Sistemul de producţie de tip „Pull”     Produsul este „tras” pe fluxul de producţie în ritmul impus de cererea clientului; produsele finite se completează prin intermediul unor stocuri tactice tampon (kanban) care permit controlul stocului de producţie neterminată.

Sistemul de producţie „Pull” tinde să elimine supraproducţia şi este unul dintre cele trei componente majore ale sistemului JIT, alături de timpul disponibil de producţie şi fluxul continuu. În sistemul „Pull”, postul de lucru din aval furnizează informaţii postului de lucru din amonte (deseori prin intermediul unui sistem de semnalizare Kanban) cu privire la ce piesă sau material trebuie să ajungă pentru prelucrare, în ce cantitate, cînd şi unde. Procesul furnizor din amonte va începe prelucrarea pieselor numai cînd procesul client din aval semnalizează „nevoia” de piese. Sistemul „Pull” este opusul sistemului „Push”.

Iată în continuare alte cîteva descrieri ale unor termeni uzuali în Lean, împreună cu o traducere orientativă:

Sensei – Un expert extern care asistă echipa internă de implementare Lean

Shojinka – Celule flexibile de producţie (mix & volum)

Sigma – Litera grecească folosită de obicei pentru a simboliza abaterea standard. Sigma se foloseşte pentru a exprima mărimea variaţiei procesului faţă de valorile considerate ca acceptabile. De exemplu, pentru un proces cu performanţe care se încadrează în intervalul 6Sigma, înseamnă că 99.99966% din rezultate se află în intervalul de performanţă acceptabil, în timp ce pentru 4Sigma valoarea este de 99.38% sau de 69% pentru 2Sigma.

Single-Minute Exchange of Die (SMED) – Schimbarea de fabricaţie în mai puţin de 10 minute – implică o serie de etape de analiză şi de metode de îmbunătăţire care permit reducerea timpului de schimbare de fabricaţie sub 10 minute

Soikofu – sistem de preluare a sugestiilor de îmbunătăţire de la angajaţi

Supermarket – Denumirea stocului de produse finite sau neterminate de pe fluxul de producţie, astfel cuantificat încît să permită un flux „tras”, folosit atunci cînd nu este posibilă realizarea unui flux unitar sau a unui proces continuu

Takt Time – Timpul de tact – timpul disponibil pentru a realiza produsul la termenul solicitat de client. Se determină prin împărţirea timpului disponibil de producţie (rămas pînă la termenul de livrare) la cantitatea de produse solicitată de client şi se exprimă în timpul necesar pentru a realiza o bucată de produs din comanda făcută de client, de livrat la un anumit termen. Este de menţionat faptul că timpul de tact nu depinde de capacitatea de producţie, nici de tehnologia utilizată sau de alţi factori tehnici, ci doar de termenul de livrare negociat cu clientul şi de mărimea comenzii acestuia. Rolul timpului de tact este mai simplu de înţeles după ce se compară cu „Lead Time”, care se referă la timpul real posibil pentru a executa comanda clientului. Astfel, dacă timpul de tact este mai mare ca „Lead Time”, comanda va putea fi livrată la timp şi mai trebuie decis doar momentul lansării ei în producţie. Dar dacă timpul de tact este mai scurt decît timpul necesar pentru producţie, atunci deciziile de luat sînt mult mai complexe şi ţin de strategia firmei.

Tebanare – Dispozitive de tip ‘hands-free‘, care să permită operatorilor să adauge valoare în timp ce maşinile lucrează

Teian – Propunere, sugestie de îmbunătăţire  – sistemul care permite culegerea şi valorificarea ideilor de îmbunătăţire ale angajaţilor

Theory of Constraints (ToC) – Teoria constrîngerilor – filozofie de management dezvoltată de Eliyahu Goldratt, care porneşte de la ideea că dacă nu ar exista, firmele ar face profit infinit. Cele 5 etape ale procesului de eliminare sau diminuare a constrîngerilor:

 1. Identificarea constrîngerii
 2. Alegerea modului de abordare a constrîngerii
 3. Subordonarea celorlalte resurse pentru rezolvarea constrîngerii
 4. Eliminarea constrîngerii
 5. Dacă a fost eliminată constrîngerea, reîncepe procesul de la etapa 1.

Total Productive Maintenance (TPM) – Mentenanţă total productivă – este un concept complex de mentenanţă, care implică toate nivelurile de personal pentru minimizarea timpului de nefuncţionare a echipamentelor. TPM include mentenanţa autonomă, mentenanţa predictivă şi mentenanţa preventivă, proiectarea şi îmbunătăţirea echipamentelor.

Value Stream Mapping (VSM) – Harta fluxului de valoare – trasarea hărţii fluxului de valoare înseamnă reprezentarea grafică a fluxurilor de materiale, oameni şi informaţii care duc la realizarea unei familii de produse

Visual Factory – Fabrica vizuală – utilizarea mijloacelor de control vizual şi de management vizual la nivelul atelierului de producţie

Visual Management – Management vizual – setul de metode şi de mijloace utilizate pentru a uşura realizarea activităţilor şi pentru a evidenţia pierderile ce trebuie eliminate.

1 Response to Glosar Lean (şi nu numai) – în lucru(!)

 1. DIANA says:

  Foarte util acest glosar.Gasesc amanunte edificatoare
  privind multe expresii uzuale pentru domeniul in care ma desfasor.
  Multumesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *