E

Economic Order Quantity (EOQ)       Cantitatea economică de reaprovizionare (EOQ)     Cantitatea calculată pe baza unei analize de rentabilitate, prin considerarea costurilor minime de schimbare de fabricaţie şi de transport al stocurilor comandate

Effect      Efect      Efectul este ceea ce apare ca urmare a unei cauze, sau impactul unui factor (X) asupra unei variabile de răspuns (Y).

Efficacy      Eficacitate          Puterea sau capacitatea de a determina obţinerea efectului dorit

Efficiency         Eficienţă      Satisfacerea tuturor necesităţilor clienţilor cu minimum de resurse consumate

Ca definiţie mai largă, eficienţa se referă la relaţia dintre ieşirile şi intrările unui proces, respectiv generarea a cît mai multe ieşiri cu aceeaşi cantitate de intrări. O eficienţă mai bună înseamnă o productivitate (raportul dintre ieşirile măsurate supra intrările măsurate) mai mare, respectiv mai puţine erori, mai puţine reprelucrări, utilizarea optimă a resurselor.

Taichi Ohno a făcut o distincţie dintre eficienţa aparentă şi eficienţa reală; el a dat următorul exemplu: „Într-o secţie de fabricaţie, angajaţii produc 100 de produse pe zi. Dacă, în urma îmbunătăţirii procesului, ei vor putea produce 120 de bucăţi pe zi, atunci s-ar putea spune că a crescut eficienţa de 20%. Însă acest lucru este real dacă şi numai dacă şi cererea clienţilor creşte cu 20%. Dacă cererea rămâne stabilă la 100 de produse pe zi, singura modalitate de a creşte eficienţa procesului este de a determina modul în care acelaşi număr de piese poate fi produs cu mai puţin efort şi mai puţine resurse materiale.”

Efficient use of resources     Folosirea eficienta a resurselor        Corelarea strictă a obiectivelor cu resursele disponibile

Electronic Manufacturing (E-Manufacturing)    E-Manufacturing         E-manufacturing implică utilizarea de tehnologii informatice şi a Internet-ului în managementul activităţilor de producţie. Implică aplicaţii pentru conducerea tuturor funcţiilor organizaţiei – vînzări, marketing, service, proiectare, aprovizionare, relaţii cu clienţii, relaţii cu furnizorii, dezvoltare strategică, producţie etc.

Electronic Procurement (E-Procurement)       E-Procurement             Metodă ce implică utilizarea unei platforme electronice de ofertare şi procurare de bunuri şi servicii; avantajele pot fi: acces la mai mulţi furnizori ceea ce ar putea teoretic duce la costuri mai reduse, calitate mai bună, livrare la termenul stabilit etc.

Empathy            Empatie      Capacitatea de transpunere în situaţia altuia, de a trăi emoţiile acestuia

Employee          Angajat     Persoană care are contract individual de muncă cu un angajator

Empowerment              Împuternicire      Împuternicirea angajaţilor se realizează printr-o serie de acţiuni ce au ca scop creşterea capacităţii angajaţilor de a-şi controla propria activitate profesională. Aceste acţiuni cu rol de motivare decurg din teoriile lui Maslow şi Herzberg şi urmăresc: delegarea de autoritate în condiţii specifice fiecărui post, asigurarea cadrului de participare la luarea de decizii şi luarea de decizii individuale, acceptarea responsabilităţii pentru deciziile asumate, implicarea în rezolvarea problemelor curente. De obicei, împuternicirea angajaţilor duce la creşterea eficacităţii şi eficienţei, fără cheltuieli suplimentare.

Engineer To Order (ETO)      Proiectare la comandă    Formă extremă a formei de organizare a producţiei cunoscută cu denumirea MTO – Make To Order / Build To Order, în care comanda clientului declanşează procesul de proiectare de produs şi procesul de proiectare tehnologică, în acest caz lucrîndu-se pe baza specificaţiei funcţionale furnizate de client. Doar după aprobarea de către client a soluţiei de proiectare şi a rezultatelor proiectării, producătorul trece la aprovizionarea cu materialele şi componentele necesare procesului propriu-zis de producţie, care se finalizează cu testarea şi livrarea produsului către client.

Engineering Change     Schimbare de proiectare       Revizuirea periodică a tuturor secţiunilor bonurilor de materiale şi a desenelor de execuţie, autorizată de departamentul de proiectare. Schimbările se fac după o procedură specifică, care include evaluarea unor aspecte importante – reducerea costurilor, îmbunătăţirea funcţionalităţii etc. Pentru a se putea aplica schimbările propuse, toate departamentele implicate – calitate, proiectare, asamblare etc. – trebuie să fie de acord cu respectivele schimbări.

Enlistment        „Înrolare”         Metodă de motivare care urmăreşte să-i facă pe angajaţi mai loiali şi dedicaţi faţă de organizaţie, clienţii externi, şi societate, în general. Acest concept este larg şi înglobează participarea, împuternicirea şi implicarea angajaţilor

Enterprise Resource Planning (ERP)      Enterprise Resource Planning (ERP)        De obicei se foloseşte acronimul ERP (Enterprise Resource Planning = planificarea resurselor întreprinderii) pentru un pachet complex de programe informatice care se referă la consolidarea tuturor informaţiilor dintr-o organizaţie, de la cele financiare la cele despre consumuri, stocuri, rezultate, resurse umane etc. Acest sistem informatic global şi complex de gestiune internă are mai multe module prin care se realizează procese de planificare, alocare, transfer, contabilizare a consumurilor, gestiune a stocurilor etc. la nivelul fiecărei zone funcţionale, dar într-un mod integrat; standardizarea datelor permite stabilirea de criterii pentru analiza proceselor, obţinerea de date relevante pentru luarea deciziilor, inclusiv a celor necesare pentru planificarea pe termen lung cu mai mare uşurinţă.

Enterprise Resource Planning II (ERP II)    Sistemul de planificare a resurselor II (ERP II)       Nivelul al doilea al sistemului de planificare a resurselor, care integrează în sistem informaţii de la partenerii, furnizorii şi clienţii organizaţiei, cu ajutorul Internet-ului.

Entry Criteria      Criterii de intrare      Un set prestabilit de condiţii utilizate ca un mecanism de control al procesului, în funcţie de care se determină eficacitatea şi eficienţa unui proces sau a unui subproces. Aceste criterii de intrare trebuie să prevină posibilitatea ca elementele de intrare pentru un proces să fie necorespunzătoare, cum ar fi: specificaţii confuze ale produsului, calitate necorespunzătoare a prelucrărilor anterioare etc.

Ergonomics     Ergonomie     Ştiinţa care studiază relaţiile dintre oameni şi mediul de lucru, pentru a găsi îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă care să determine creşterea eficienţei muncii.

Error            Eroare       Eroarea, în sens statistic, se referă la variaţia măsurătorilor sau a observaţiilor realizate în condiţii identice de testare, sau mărimea variaţiei care nu poate fi atribuită variaţiei variabilelor considerate în cazul experimentului realizat. Aceste cauze ale erorilor se referă deci la procesul de măsurare – greşeli, erori sistematice de măsurare.

Error (Type I)      Eroare de tip I       Eroarea de tip I este cea care apare atunci cînd se consideră că între două evenimente există o relaţie, deşi în realitate nu există. De exemplu, se trage concluzia că cineva este de vină pentru o anumită problemă, cînd de fapt respectiva persoană este nevinovată. Este deci vorba de eroarea în care se susţine că ceva fals este adevărat, respectiv cînd o ipoteză adevărată este falsă (de exemplu, condamnarea unui nevinovat). Se mai foloseşte denumirea de eroarea Alpha sau „riscul producătorului” (respingerea ca neacceptabile a unor produse conforme).

Error (Type II, beta)        Eroare de tip II (beta)      Eroarea de tip II este cea care apare atunci cînd se consideră că nu există nicio relaţie cauzală între două evenimente, cînd de fapt ea există. De exemplu, se trage concluzia că cineva nu este de vină pentru o anumită problemă, cînd de fapt respectiva persoană este vinovată. Este deci vorba de eroarea în care se susţine că ceva adevărat este fals, sau atunci cînd se acceptă că o ipoteză falsă este adevărată. Se mai foloseşte denumirea de eroare Beta sau „riscul consumatorului” (acceptarea ca bune şi livrarea de produse neconforme clientului).

Error Cause Removal     Îndepărtarea cauzei erorii      Este una din cele 14 etape propuse de Philip B Crosby în metodologia de îmbunătăţire a calităţii, respectiv:

 1. Angajamentul conducerii faţă de îmbunătăţirea continuă
 2. Crearea unei echipe interdepartamentale de îmbunătăţire
 3. Determinarea surselor de probleme cronice şi potenţiale în activitatea curentă, prin culegerea de date relevante
 4. Evaluarea costurilor calităţii în situaţia curentă, pentru a putea fundamenta necesitatea îmbunătăţirilor posibile
 5. Pregătirea tuturor angajaţilor pentru acceptarea necesităţii îmbunătăţirii continue
 6. Aplicarea de acţiuni corective pentru soluţionarea unor probleme identificate în etapele anterioare
 7. Stabilirea unui comitet de îmbunătăţire continuă şi realizarea unui plan de îmbunătăţire continuă
 8. Pregătirea managerilor locali pentru îndeplinirea activă a sarcinilor specifice din planul de îmbunătăţire continuă
 9. Celebrarea „Zilei îmbunătăţirii continue”, pentru a-i atrage pe toţi angajaţii şi a-i face să accepte mai uşor schimbările necesare pentru îmbunătăţire
 10. Implicarea tuturor în stabilirea obiectivelor de îmbunătăţire, atît a celor individuale cît şi a celor de grup
 11. Îndepărtarea cauzelor erorilor, prin încurajarea tuturor angajaţilor să comunice managementului obstacolele cu care se confruntă pe parcursul eforturilor de atingere a obiectivelor de îmbunătăţire
 12. Recunoaşterea eforturilor participanţilor la acţiunile de îmbunătăţire
 13. Crearea de consilii pentru îmbunătăţirea continuă, din care să facă parte angajaţi şi specialişti, cu întîlniri regulate, pentru aplicarea continuă a planului de îmbunătăţire
 14. Reluarea succesiunii de etape, pentru a se evidenţia că îmbunătăţirea continuă nu se termină niciodată

Error Modes and Effects Analysis (EMEA)         Analiza modurilor de eroare şi a efectelor acestora (EMEA)          EMEA este o procedură care porneşte de la metodologia FMEA, dar în cadrul căreia se analizează erorile. Astfel, fiecare eroare observată sau potenţială, specifică unui proces sau subproces, este analizată pentru a determina efectul asupra procesului în general, sau a altui subproces. Rezultatul acestei analize este stabilirea de ranguri pentru cauzele potenţiale şi ierarhizarea acestora, pentru a putea stabili priorităţile de pentru acţiunile preventive de pus în aplicare.

Estimation       Estimare      Activitate prin care un compartiment, în urma unui proces de analiză, emite concluzii şi propuneri (necesitate; posibilitate; mod de rezolvare; cerinţe operaţionale, materiale, financiare) cu privire la o situaţie anume

Exit Criteria       Criterii de ieşire     Un set prestabilit de condiţii utilizate ca un mecanism de control al procesului, în funcţie de care se verifică dacă un proces sau subproces a fost finalizat şi dacă rezultatele obţinute au un nivel acceptabil de calitate. Aceste criterii de ieşire trebuie să prevină posibilitatea livrării pe flux în aval de produse necorespunzătoare.

Experiment    Experiment     Proces realizat pentru a determina ceva încă necunoscut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *