T

Talent           Talent          Treaptă superioară a dezvoltării aptitudinilor, care constituie o îmbinare a aptitudinilor, ce dau posibilitate unui individ să execute cu succes, de sine stătător şi în mod original o oarecare activitate de muncă complicată

Taxonomy           Taxonomie         Sistem formal de clasificare a unui set de cunoştinţe, ordonate într-o structură ierarhică specifică

Test                 Încercare            Definiţia din SR EN ISO 9000-2006 este: Determinare a uneia sau mai multor caracteristici, în conformitate cu o procedură de măsurare.

Theory              Teorie       Ca definiţie, prin teorie se înţelege o abordare relativ restrictivă, care prin legităţi specifice reglează raporturile dintre diferite fenomene ştiinţifice. Teoria poate avea atît o valoare explicativă, cît şi o valoare predictivă, generînd clarificări epistemologice, iar paradigma poate să asocieze teorii complementare.

Touch           Mişcare (de lucru)           Numărul de mişcări (mişcarea fiind un element identificat atunci cînd se descompune o sarcină de lucru în părţi componente) necesare pentru a realiza un proces de producţie sau de asamblare. Acest indicator se utilizează pentru a cuantifica eficienţa muncii sau pentru a calcula costul de producţie.

Training         Formare profesională continuă         Formare profesională pe termen scurt, de obicei în context non-formal, furnizată în continuarea formării profesionale iniţiale, ce vizează completarea, specializarea, îmbunătăţirea sau actualizarea nivelului de cunoştinţe, aptitudini şi/sau competenţe dobîndite în timpul formării profesionale anterioare.

Transferability of Competences            Transferabilitatea competenţelor             Capacitatea unei persoane de a-şi transfera aptitudinile sau competenţele pentru a le putea utiliza într-un nou context, mediu sau domeniu diferit de activitate. Transferabilitatea competenţelor poate fi obţinută prin diferite metode, cum ar fi: programe modularizate de formare continuă, crearea unui „bilanţ de competenţe” sau a unui portofoliu de competenţe, validarea învăţării non-formale etc.

Transformation       Transformare         Un proces sau acţiune de modificare a formei, aspectului sau conţinutului unui obiect, unei persoane, unei informaţii etc.

Trial Sample          Eşantion de produs          Un produs oferit gratis pentru a fi testat de client

Trigger Point Method      Metoda punctului de declanşare           Este un instrument de stimulare a creativităţii, care se bazează pe repetiţie, utilizată pentru dezvoltarea de noi produse sau servicii. Principiul de la care se porneşte este că o idee declanşează o alta, aceea pe alta şi tot aşa pînă se generează o cantitate foarte mare de idei. Ca mod de lucru, se porneşte de la definirea problemei de rezolvat, care apoi se dezbate în grup, pentru a se declanşa generarea de idei, care se notează pe o listă. Apoi se face o selecţie aleatorie a 5 – 10 dintre aceste idei. Ideile selectate constituie punctele de declanşare pentru generarea altor idei suplimentare. Se face în final prelucrarea şi evaluarea ideilor, pentru a se selecta ideile utile.

Trigger Session Method            Metoda sesiunii de declanşare           Este un instrument de stimulare a creativităţii, care utilizează o serie de sesiuni de discuţii, pentru a permite producerea unui mare număr de idei, prin implicarea de grupuri eterogene. Ca mod de lucru, se porneşte de la definirea problemei de rezolvat. Fiecare membru al echipei îşi notează rapid în maxim 2 minute primele idei apărute. Apoi, pe rînd, fiecare citeşte lista sa de idei, în timp ce ceilalţi, în tăcere, taie de pe listele lor ideile deja enunţate de cel care vorbeşte şi le modifică / adaptează pe cele rămase sau îşi notează noi idei sugerate de ideile celorlalţi. Ultimul care vorbeşte citeşte lista sa iniţială de idei şi lista rezultată în urma completării de noi idei pe parcursul prezentării ideilor celorlalţi. Procesul se reia apoi, dar în ordine inversă (dacă grupul are 6 membri, atunci prima trecere este 1,2,3,4,5,6, următoarea – 6,5,4,3,2,1, şamd). La sfîrşit se colectează toate foile cu idei, se sintetizează într-o singură listă de idei, pentru a se putea face apoi prelucrarea şi evaluarea ulterioară a acestora.

Trimean           Trimedie             Valoare definită ca media ponderată a quartilelor unei distribuţii, calculată cu următoarea formulă:

 

Trimedia este un indicator de tendinţă centrală, deşi este foarte rar utilizat. Pentru distribuţii cu asimetrie pronunţată,  acest indicator este mai puţin supus variaţiilor aleatorii decît media aritmetică.

TRIP                TRIP        Acronim pentru „Tranzacţii, Relaţii, Informaţii, Parteneriat”. Este o metodă care implică o serie de paşi succesivi necesari pentru dezvoltarea unei relaţii de succes între client şi furnizor.

Trip Technique           Tehnica excursiei            Este un instrument de stimulare a creativităţii, care implică forţarea unui grup să găsească noi moduri de gîndire specifice pentru formularea de noi strategii. Ca mod de lucru, la început li se cere membrilor grupului de lucru să facă o excursie imaginară într-un loc anume (un muzeu, o junglă, un oraş, o altă planetă etc.), care nu are absolut nicio legătură cu problema reală de rezolvat. La revenirea din “excursie”, fiecare participant descrie 8-10 imagini pe care le-a “văzut” în timpul excursiei – peisaje, oameni, obiecte, …, într-un formular de tip tabel, în prima din cele 3 coloane. Apoi li se cere participanţilor ca în a doua coloană să facă analogii între ceea ce şi-au imaginat în excursie şi aspecte specifice ale  problemei de rezolvat. În coloana a treia, se vor trece soluţii provenite din analogiile făcute între celelalte coloane. La final se face o discuţie de grup, pentru ca fiecare să îşi prezinte experienţele şi analogiile făcute şi să îşi susţină soluţiile propuse. Tot în grup se aleg soluţiile posibile, se generează idei suplimentare sau se îmbunătăţesc soluţiile propuse, iar apoi se prelucrează şi evaluează soluţiile, pentru a o alege pe cea mai adecvată pentru rezolvarea problemei de la care s-a pornit.

Trivial Many              Multele elemente minore            Sintagmă utilizată pentru a defini principiul 80/20 (Principiul lui Pareto), care împarte elementele definitorii ale unei situaţii în două categorii, în funcţie de numărul şi importanţa lor: cele puţine (dar vitale) şi cele multe (dar minore)

True Capacity            Capacitate reală               Mărime exprimată prin ” volumul real posibil de obţinut “, în ipoteza utilizării integrale a capacităţii unui sistem de producţie (linie, echipament, post de lucru etc.), după ce se deduce din timpul maxim de lucru posibil timpul asociat unor ” evenimente normale”  (cum ar fi timpul pentru mentenanţă, aşteptările cunoscute în cazul locurilor înguste etc.) Deşi capacitatea reală pare un concept logic, formula de calcul folosită poate diferi foarte mult, în funcţie de condiţiile specifice de lucru.

True Downtime Cost (TDC)           Costul real al unei defectări         Metodă de înregistrare şi analiză a tuturor costurilor semnificative asociate situaţiei în care se produce defectarea unui echipament. Prin aplicarea acestei metode se pot aloca valori (exprimate în pierderi de unităţi de timp sau în unităţi financiare) pentru cuantificarea unui cost adesea considerat “non-tangibil”. De asemenea, această metodă include identificarea tuturor factorilor relevanţi pentru a putea cuantifica impactul real al defectării unui echipament de pe fluxul de producţie.

True Error            Eroare adevărată            Diferenţa dintre valoarea măsurată şi valoarea reală corespondentă. In metrologie, se acceptă faptul că valoarea reală nu este aproape niciodată cunoscută, cu excepţia  unor valori constante absolute.

Type of Measure          Tip de măsurare           Mod în care se face o măsurare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *