U

U Chart            Grafic U               Grafic de control statistic pentru rata medie a defectelor, în care se reprezintă numărul de defecte identificate pe unitatea de produs sau numărul de atribute identificate pe unitate de suprafaţă de produs pe axa verticală şi timpul pe axa orizontală

Ultimate Customer        Client final        Ultimul client dintr-o serie de clienţi ce cumpără bunuri sau servicii

Ultrasonic Inspection         Inspecţie cu ultrasunete            Metodă de inspecţie ce prevede trimiterea unui semnal de frecvenţă înaltă spre componenta de inspectat, fluxul reflectat fiind măsurat pentru a se evidenţia mici fisuri ce apar la oboseală sau defecte de structură ale materialului

Unbiased Statistic            Statistică imparţială / nedeplasată          Se spune despre o statistică pentru care deplasarea faţă de normal (bias‑ul) este zero, respectiv cînd valoarea unui parametru este egală cu media unui eşantion

Uncertainty        Incertitudine    

(1) Situaţie imprevizibilă, ce depinde permanent de riscuri, dezastre naturale, terorism, alte aspecte imprevizibile

(2) În cazul măsurătorilor, există permanent un grad de incertitudine privind valoarea determinată prin măsurare şi valoarea „adevărată” – ca urmare a erorilor de măsurare, a imperfecţiunii echipamentelor, etaloanelor sau metodelor de măsurare. Pentru a reduce gradul de incertitudine, de obicei se consideră că valoarea cea mai apropiată de realitate este media valorilor unui set de măsurători repetate, iar incertitudinea relativă de măsurare se defineşte ca raportul dintre dx şi valoarea medie, unde dx este diferenţa dintre valoarea măsurată şi valoarea medie.

Uncorrelated    Necorelat             Un set de date bivariate este necorelat dacă are un coeficient de corelaţie egal cu zero. Două variabile aleatorii sînt necorelate dacă valoarea aşteptată a produsului lor este egală cu produsul valorilor aşteptate ale celor două variabile. Dacă două variabile aleatoare sînt independente, atunci ele sînt necorelate (relaţia inversă nu este însă adevărată, de obicei).

Undershoot        Cerinţă nesatisfăcută      O cerinţă sau o specificaţie care nu reflectă complet nevoile clientului

UnDesirable Effect (UDE)           Efect indezirabil               Aspecte negative ale unor probleme, vizibile ca efecte ale acesteia, care trebuie îndepărtate prin soluţionarea problemelor

Unequal Development      Dezvoltare inegală           Lege de evoluţie ce caracterizează tendinţa unui sistem de a rezolva contradicţiile ce apar din cauza unor stări de dezvoltare inegală a elementelor constitutive ale sistemului

Unexplained Variation (S)            Variaţie inexplicabilă     Rezultat al aplicării unei funcţii de regresie statistică, care duce la o variaţie inexplicabilă a datelor

Uniform Distribution     Distribuţie uniformă      Distribuţia în care probabilitatea de apariţie a oricărei valori este aceeaşi (constantă), rezultatele fiind egal probabile. Histograma conţine în acest caz dreptunghiuri de înălţimi egale, motiv pentru care distribuţia uniformă mai este denumită dreptunghiulară (rectangulară).

Uniformity          Uniformitate      Variaţie redusă a rezultatelor repetate ale unui proces

Unilateral Test      Test unilateral           Test statistic în care ipoteza alternativă este direcţională

Unimodal Distribution            Distribuţie unimodală          O distribuţie este unimodală dacă are doar o singură valoare mod (de exemplu, distribuţia normală este unimodală – curba are un singur vîrf)

Unit       Unitate

(1) Un element al populaţiei, din considerente statistice
(2) Un element produs, care poate fi măsurat pentru a se determina conformitatea faţă de un set predeterminat de condiţii sau faţă de un standard

Unit Cost              Cost unitar          Suma costurilor cu manopera, materialele şi costurilor administrative pentru realizarea unei unităţi de produs; costul unitar se poate determina analitic, pornind de la costurile unitare componente, sau prin împărţirea costului total pe o perioadă de timp, împărţit la numărul de produse realizate în respectiva perioadă de timp.

Unit Load             Sarcină unitară         O cantitate de produse sau materiale considerată o unitate de transport – un container, o sarcină completă pentru un palet standard etc.

Unit of Measure            Unitate de măsură          Mărime standard – un centimetru, un grad Celsius, un volt, o oră etc., care se utilizează pentru a cuantifica valoarea mărimilor măsurate

Unit of Product  Unitate de produs            Articol individual dintr-un grup de produse identice

Unit Price            Preţ unitar          Preţul unei unităţi de produs

Univariate           Univariat / Variabilă univariată                Atribut utilizat atunci cînd este implicată o singură variabilă

Unlimited Scheduling       Programare nelimitată     Program de producţie realizat fără luarea în considerare a constrîngerilor referitoare la resurse

Unplanned Maintenance           Mentenanţă neplanificată            Orice activitate de mentenanţă pentru care nu există o procedură de lucru predeterminată, sau pentru care nu au fost estimate costurile cu manopera, materialele, sculele şi echipamentele necesare şi nu a fost verificată disponibilitatea resurselor necesare înainte de realizarea intervenţiei propriu-zise

Unrevealed (Covert) Failure        Defectare ascunsă            Defectare a unei componente sau a unui sistem, care nu poate fi detectată înainte de a se face o testare sau înainte de a începe funcţionarea în sarcină utilă

Unscheduled Downtime                Nefuncţionare neprogramată     Perioadă de timp în care echipamentul nu este disponibil pentru a-şi efectua funcţia utilă, din cauza unui eveniment neplanificat ce duce la nefuncţionarea echipamentului; exemple de astfel de evenimente: întîrzierea echipei de mentenanţă, durata mai mare a reparaţiei, schimbarea consumabilelor, piese de schimb necorespunzătoare, întreruperea funcţionării facilităţilor etc.

Unscheduled Maintenance           Mentenanţă neprogramată          Orice intervenţie de mentenanţă neinclusă în programul aprobat de mentenanţă, înainte de începerea respectivei intervenţii; de obicei nu este vorba doar de intervenţii de mentenanţă corectivă, ci de orice alte tipuri de intervenţii neprogramate iniţial

Upper Control Limit (UCL)            Limita superioară de control       Limita superioară de control reprezintă valoarea cu 3 Sigma peste valoarea medie a variabilei controlate; în cazul distribuţiei normale, 99.7% dintre valorile variabilei trebuie să se afle între limita superioară şi cea inferioară (corespunzătoare valorii -3 Sigma) de control. Valorile aflate în afara intervalului definit de limita superioară şi cea inferioară de control reprezintă abateri din cauze anormale.

Upper Specification Limit (USL)         Limita superioară a specificaţiei                Limita superioară a specificaţiei este valoarea maximă acceptabilă a performanţelor unui produs sau proces.

Uptime        Timp de disponibilitate           Procentul de timp în care un echipament este disponibil pentru utilizare, în ipoteza că resursele externe sînt şi ele disponibile. Timpul de disponibilitate nu este identic cu timpul de utilizare, care se referă la utilizarea efectivă a echipamentului.

Usability        Capacitate de utilizare       Măsura în care un echipament sau produs este capabil de a fi utilizat în practică

Usage       Resurse utilizate        Cantitatea de unităţi fizice sau valorice de stoc, consumate într-o perioadă de timp, pentru realizarea produselor

Usage (Annual)          Resurse utilizate anual           Cantitatea de resurse utilizată anual pentru realizarea unui tip de produs sau cantitatea aprovizionată anual (în unităţi fizice sau valorice)

Usage Variance         Varianţa utilizării resurselor           Diferenţa dintre cantitatea planificată de resurse necesare şi cea utilizată în realitate

Useful Function            Funcţie utilă       Funcţia pe care trebuie să o îndeplinească un sistem, ca sumă a funcţiilor  şi sub-funcţiilor ce participă la definirea valorii adăugate a respectivului sistem

Useful Life           Viaţă utilă           Durata maximă de timp în care o componentă este lăsată să funcţioneze, înainte de a începe o perioadă în care probabilitatea de defectare creşte rapid; durata de viaţă utilă se ia în considerare pentru a determina frecvenţa sarcinilor planificate de înlocuire cu piese de schimb. Această metodă de mentenanţă se aplică doar pentru componentele care îndeplinesc cerinţa de a avea o perioadă de funcţionare uniformă, urmată de o creştere rapidă a probabilităţii de defectare; pentru orice alt tip de comportament în timpul funcţionării, această metodă de înlocuire a componentei la intervale fixe nu este eficientă.

Useful Main Function             Funcţie utilă principală          Funcţie realizată prin asocierea funcţiilor utile ale unui sistem tehnic, care este mai complexă decît suma funcţiilor utile individuale

User       Utilizator             Persoana sau grupul de persoane care utilizează produsul final

User Maintenance (UM)           Mentenanţă asigurată de utilizator          Se referă la intervenţiile de mentenanţă de prim nivel, realizate de utilizator; include mici reparaţii, intervenţii de rutină sau ce trebuie făcute imediat etc.

User Requirements         Cerinţele utilizatorului  Cerinţele faţă de produs, formulate de către utilizatori

Utility        Utilitate          Dezirabilitatea sau preferinţa relativă (în mod frecvent din punctul de vedere al utilizatorului) pentru un anumit produs sau serviciu

Utilization           Grad de utilizare              Procentul de timp de lucru în care unitatea de capacitate de producţie (echipament, spaţiu de producţie, post de lucru, om, pat de spital, pupitru etc.) este utilizată pentru realizarea unei funcţii utile – se determină ca procent de timp util lucrat pe total timp disponibil de lucru

Utilization Review          Analiza utilizării capacităţii         Procedură internă care urmăreşte evaluarea utilizării capacităţii disponibile de producţie, a duratelor de utilizare la încărcare utilă, a resurselor utilizate, a comenzilor finalizate etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *